Çocuk Testleri Eğitimi

ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ
Ψ CATELL 2-A
Ψ CATELL 3-A
Ψ GESSEL TESTİ
Ψ GOOD ENOUGH
Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
Ψ METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Ψ FROSTİG GELİŞİMSEL -GÖRSEL ALGI TESTİ
Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
Ψ ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
Ψ PORTEUS LABİRENT TESTİ
Ψ BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

 

TESTLER HAKKINDA BİLGİ:

Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Catell 2 A
: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Catell 3 A
: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Good Enough:Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Gessell
: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Metropolitan
: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Frostig
: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Benton Görsel Bellek Testi
: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: Çocuklarda var olan görsel algı, dikkat, el-göz koordinasyonu gibi olguları ölçen bir testtir.

 

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI: Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir. Teorik bölüm sonrasında her bir katılımcı en az 2 çocuğa uygulama yaparak, hem uygulamasını hem de raporunu sunacaktır.


Eğitim sonunda her bir testten 2'şer adet uygulama yapıp gönderen katılımcılara uygulayıcı sertifikası verilecektir.
Eğitimin süresi 10 saattir (Bu eğitim hızlandırılmış eğitim programı ile 2 gündür).
Eğitim Günü Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri 10:00 – 16:00 (1 saat yemek arası)
Eğitim Süresi 2 Gün (10 Saat)