ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ

ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ

Ψ CATELL 2-A
Ψ CATELL 3-A
Ψ GESSEL TESTİ
Ψ GOOD ENOUGH
Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
Ψ METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Ψ FROSTİG GELİŞİMSEL -GÖRSEL ALGI TESTİ
Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
Ψ ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
Ψ PORTEUS LABİRENT TESTİ
Ψ BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

 

TESTLER HAKKINDA BİLGİ:

Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Catell 2 A
: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Catell 3 A
: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Good Enough:Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Gessell
: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Metropolitan
: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Frostig
: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Benton Görsel Bellek Testi
: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: Çocuklarda var olan görsel algı, dikkat, el-göz koordinasyonu gibi olguları ölçen bir testtir.

 

EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI: Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir. Teorik bölüm sonrasında her bir katılımcı en az 2 çocuğa uygulama yaparak, hem uygulamasını hem de raporunu sunacaktır.


EĞİTİM SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR

Eğitimin süresi 12 saattir (Bu eğitim hızlandırılmış eğitim programı ile 2 gündür).
Eğitim Günü Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri 10:00 – 16:00 (1 saat yemek arası)
Eğitim Süresi 2 Gün (10 Saat)bottom